Regulamin organizacyjny praktyki lekarskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI LEKARSKIEJ

ARS CURATIO KAROLINA CIEKAŃSKA

 

§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został ustanowiony dla indywidualnej praktyki lekarskiej działającej pod firmą Ars Curatio Karolina Ciekańska z siedzibą w przy ul. Przeskok 4, 05-822 Milanówek, wpisanej do CEIDG pod NIP: 5342640952, REGON: 389168502 (zwanej dalej: „Ars Curatio”).

 

 1. Ars Curatio działa na podstawie:
  1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).
  2. wpisu nr 68-11-3302503 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie,
  3. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

 1. Świadczeń zdrowotnych udziela w następujących miejscach:
  1. w siedzibie Ars Curatio przy ul. Przeskok 4, 05-822 Milanówek,
  2. w miejscu wezwania.

§ 2
CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
  1. badanie i porada lekarska, także w domu,
  2. leczenie,
  3. wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

 

§ 3
 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki lub w miejscu pobytu pacjenta.

 

§ 4
 ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Działalnością praktyki lekarskiej zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył tj. Karolina Ciekańska.
 2. Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela osobiście lekarz, który ją utworzył tj. Karolina Ciekańska (PWZ 3302503).
 3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności elektronicznego lub telefonicznego zgłoszenia.

 

§ 5
PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie za Wizyty jest uregulowane w cenniku znajdującym się na stronie internetowej arscuratio.com, w zakładce „cennik”(„Cennik”). Ceny za Wizyty podane w Cenniku są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.
 2. Ars Curatio jednostronnie ustala wynagrodzenie za Wizyty oraz może je dowolnie zmieniać pod warunkiem, że dotyczy to Wizyt przyszłych jeszcze nieumówionych. Nowa wysokość wynagrodzenia za Wizyty obowiązuje od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej arscuratio.com.

 

 

KONTAKT

Adres:
ul. Przeskok 4
05-822 Milanówek

telefon: 507327685

Administratorem danych osób kontaktujących się jest Karolina Ciekańska, prowadząca działalność pod nazwą „Ars Curatio Karolina Ciekańska” z siedzibą w 05-822 Milanówek, ul. Przeskok 4. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na żądanie osoby, której dane dotyczą. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

REGULACJE PRAWNE

Ars Curatio 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram