Regulamin rejestracji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI PACJENTÓW

ARS CURATIO KAROLINA CIEKAŃSKA

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów Ars Curatio Karolina Ciekańska z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów zamieszczonego na stronie internetowej www.arscuratio.com, zwanego dalej „Systemem”.
 2. Właścicielem i administratorem Systemu jest Ars Curatio Karolina Ciekańska z siedzibą przy ul. Przeskok 4, 05-822 Milanówek, NIP: 5342640952 („Ars Curatio”).
 3. W celu prawidłowego korzystania z Systemu zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 4. W celu zabezpieczenia poufności danych przesyłanych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Pacjenta oraz Ars Curatio, dane chronione są poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL): SHA-256 z szyfrowaniem RSA.
 5. Ars Curatio zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.
 6. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Zasady rejestracji Pacjenta

 1. Z Systemu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie
 2. Dostęp do Systemu jest możliwy na stronie internetowej www.arscuratio.com (zakładka rejestracja).
 3. Korzystanie z Systemu wymaga od Pacjenta podania danych tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL (dane niezbędne dla dokonania rejestracji terminu wizyty) oraz adresu e-mail i numeru telefonu, które będą wykorzystywane w celu potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty, jego zmiany, odwołania i przypomnienia o terminie wizyty.
 4. System jest dostępny dla Pacjentów całodobowo.
 5. Rejestracja na wizytę w gabinecie lub inną usługę medyczną (zwane dalej zbiorczo: „Wizytą” lub „Wizytami”) możliwa jest z wyprzedzeniem nieprzekraczającym 3 dni.
 6. Pacjent akceptuje fakt, iż rezerwacja Wizyty wiąże się z obowiązkiem wniesienia wynagrodzenia w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) z tytułu gotowości Ars Curatio do świadczenia usługi medycznej w postaci Wizyty w zarezerwowanym przez pacjenta terminie („Opłata”). Potwierdzenie rejestracji Wizyty nastąpi dopiero po uiszczeniu Opłaty w ciągu 30 min od otrzymania linku/bramki do płatności.
 7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Pacjent otrzymuje automatycznie, drogą elektroniczną na adres e-mail oraz SMS potwierdzenie zaplanowanej wizyty, pod warunkiem, że podał prawidłowy adres e-mail, numer telefonu.
 8. Informacja o rezygnacji z Wizyty powinna być przekazana przez Pacjenta osobiście, telefonicznie, przez SMS (tel. 507 327 685) lub przez link do zarządzania rezerwacją przesłany w e-mailu potwierdzającym rezerwację najpóźniej na 6 godzin przed umówionym terminem wizyty. W przypadku odwołania Wizyty z mniejszym wyprzedzeniem lub też niestawienia się na Wizytę uiszczona Opłata nie jest zwracana.
 9. Pacjent jest zobowiązany stawić się w celu odbycia Wizyty w wybranym podczas rejestracji terminie. W przypadku gdy Pacjent nie stawi się na Wizytę w wybranym terminie w ciągu 10 minut od wybranej godziny, lekarz ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta - sytuacja taka jest traktowana równoznacznie z niestawieniem się na Wizytę, o którym mowa w ustępie 8 powyżej.
 10. Prawo do korzystania z Systemu może być też odebrane Pacjentowi za nieprzestrzeganie tego Regulaminu oraz za:
  1. Próby nieautoryzowanego dostępu do Systemu,
  2. Czynności zmierzające do uszkodzenia lub destabilizacji pracy Systemu,
  3. Wprowadzenie przez użytkownika nieprawdziwych lub fikcyjnych danych,
  4. Nieodwołanie wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 3 Płatności

 1. Wynagrodzenie za Wizyty jest uregulowane w cenniku znajdującym się na stronie internetowej arscuratio.com, w zakładce „cennik”(„Cennik”). Ceny za Wizyty podane w Cenniku są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.
 2. Ars Curatio jednostronnie ustala wynagrodzenie za Wizyty oraz może je dowolnie zmieniać pod warunkiem, że dotyczy to Wizyt przyszłych jeszcze nieumówionych. Nowa wysokość wynagrodzenia za Wizyty obowiązuje od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej arscuratio.com.
 3. W przypadku odbytych Wizyt, należność za gotowość do świadczenia usługi medycznej, o której mowa w § 2 ustępie 6 powyżej nie jest pobierana, zaś Opłata jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za Usługę, pozostała zaś część wynagrodzenia opłacana jest po zakończeniu wizyty w gabinecie.
 4. Zwrot płatności za Usługę, w przypadku terminowego odwołania Wizyty (nie później niż 6 godzin przed planowaną godziną jej rozpoczęcia), z zastrzeżeniem
  2 ustępu 8 i 9 powyżej, zostanie dokonany w terminie do 5 dni roboczych od momentu odwołania Wizyty.

 

§ 4 Koszty komunikacji 

 1. W przypadku korzystania przez Ars Curatio z obustronnej komunikacji SMS w zakresie potwierdzania wizyt, Pacjent we własnym zakresie zobowiązany jest do uiszczania opłat naliczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych związanych z wysłaniem wiadomości SMS do Ars Curatio. Koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS zależy od aktualnej oferty operatora telekomunikacyjnego, z której korzysta Pacjent.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Ars Curatio.
 2. Ars Curatio nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia. informatyczne umożliwiające połączenie z Systemem, które nie są przez nią autoryzowane.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Ars Curatio Karolina Ciekańska.

 

KONTAKT

Adres:
ul. Przeskok 4
05-822 Milanówek

telefon: 507327685

Administratorem danych osób kontaktujących się jest Karolina Ciekańska, prowadząca działalność pod nazwą „Ars Curatio Karolina Ciekańska” z siedzibą w 05-822 Milanówek, ul. Przeskok 4. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na żądanie osoby, której dane dotyczą. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

REGULACJE PRAWNE

Ars Curatio 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram